Název projektu:

Využití tepelné energie zemské kůry pro zřizování obnovitelných zdrojů energie včetně ověření možnosti akumulace tepla

Evidenční číslo projektu:

TA01020932

Doba řešení:

01/2011 - 12/2014

Realizace projektu:

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Partneři:

Green Gas DPB, a.s.
DHI a.s.

Řešitel projektu:

prof. Ing. Bujok Petr, CSc.

tel:

+420 597 323 529

e-mail:

petr.bujok@vsb.cz

URL:

http://tepelnacerpadla.vsb.cz/

Účel projektu:

Podprogram PP2 Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí
Specifické cíle podprogramu:

  • Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dodávek z obnovitelných zdrojů
  • Snížení dopadů antropogenních vlivů na životní prostředí
Klíčovou úlohou energetické politiky Evropské unie je posilování energetické soběstačnosti. Jedním z účinných řešení je využívání obnovitelných zdrojů energie. V návaznosti na program Evropského parlamentu (1997) - dokument, známý jako Bílá kniha - se Česká republika zavázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na vlastní spotřebě elektřiny na 8 % do roku 2010. V následujících letech došlo k pozoruhodnému rozvoji obnovitelných zdrojů energie (dále OZE) a v posledních letech se jejich roční produkce zvyšuje o více než 30 % ročně. Nesporně to svědčí o úspěšnosti realizovaných programů. Mezi obnovitelné zdroje energie jsou řazeny rovněž možnosti využití zemského tepla a to zejména tzv. nízkoteplotní zdroje.
Pozornost se proto zákonitě obrací rovněž na zdroje (horniny, podzemní vody) s nižšími teplotami, neboť zdokonalené systémy a komplexy „tepelných“ čerpadel mohou ekonomicky využít i malý teplotní gradient a různou vydatnost zdrojů. Tepelnými čerpadly je možno využívat i nízkoteplotní zdroje o teplotách 5 až 12 oC. Zásoby této geotermální energie přenášené horninovým prostředím resp. podzemními vodami jsou prakticky nevyčerpatelné a jsou ekologicky nejčistší.
Často používané a praxí ověřené zdroje tepla pro tepelná čerpadla, a to jak v České republice, tak i jinde v Evropě a ve světě, jsou „hloubkové“ (100-140 m) vrty. Tento zdroj tepla je relativně, na rozdíl od mělce uložených, podpovrchových kolektorů a jímacích studní, bezúdržbový (hermetický systém PE trubek ve vrtech pro přenos tepla) a klade relativně malé nároky na realizační prostor.
Předložený projekt se zabývá využíváním nízkoteplotního potenciálu geotermální energie, jež obecně představuje spolehlivý obnovitelný zdroj energie, je-li realizován metodicky korektně pak prakticky bez dopadů na životní prostředí. Jedním z výsledků projektu je metodický postup využívání horninového prostředí jednak jako zdroje tepla, tak na druhé straně jako zásobníku tepla. Klade si za cíl optimalizaci takovýchto systémů, jež zabrání nežádoucím efektům narušení přirozeného režimu horninového masívu např. prochlazování horninového prostředí či potenciální narušení zdrojů a zásob podzemních vod.
Navržený projekt je plně v souladu s prioritami aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011 (3. priorita „Energetické zdroje“), jež jsou uvedeny v „Národní politice, výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015“.